20 december

0 opmerkingen

Voortgangsverslag van de Conventie van de burgers 15

Door Leo Klinkers

20 december 2021


Aanpassing van het tijdschema

Wij hebben belangrijke voorstellen ontvangen voor de aanpassing van de artikelen II en III. Dit zijn twee belangrijke artikelen. Zij bevatten revolutionaire regels over het gemeenschappelijk Europees belang, over rechtstreekse democratie en over aanhangsels bij de Grondwet. Dat moet zorgvuldig worden bestudeerd. Zij bepalen de kwaliteit van de federale structuur van de grondwet. 

De behandeling van de voorstellen tot wijziging van deze artikelen heeft veel tijd in beslag genomen en is nog niet afgerond. Dit heeft te maken met het volgende.

Plotseling kregen wij te maken met drie verschillende verwerkingen tegelijk: de verwerking van de voorstellen voor artikel II en artikel III en de verwerking van het resultaat van een stemming over een aantal punten die Herbert Tombeur aan het discussieforum had voorgelegd. 

Re stemmen: de stemming over de punten van Herbert is verlopen via voortgangsverslag 14. Vier leden van de Conventie hebben hun stem uitgebracht. Het resultaat is weergegeven in bijlage PR14 stemmingen 17 dec.. Wij hebben de essentie ervan verwerkt in de artikelen II en III. Maar wij zouden het op prijs stellen als andere leden die wellicht niet op tijd de kans hebben gehad om te stemmen, dit alsnog zouden kunnen doen. Daarom stellen wij het tijdschema bij tot 31 december. Tot die tijd kunnen de andere leden van de Conventie van de burgers hun stem uitbrengen volgens de procedure van Voortgangsverslag 14

Ad artikel II: het belang van artikel II ligt in het feit dat wij verschillende tamelijk revolutionaire aspecten van directe democratie en aanvullende regels hebben ingevoerd om constitutioneel een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit van de afgevaardigden van het Huis van Burgers en van de Staten te waarborgen. Voor zover wij weten, is dit nog nooit eerder gedaan. De belangrijkste reden die ons legitimeert om in de grondwet te eisen dat de transnationale politieke partijen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de kandidaten die zij afvaardigen, zijn de opmerkingen van leden van onze Conventie over de kwaliteit van die kandidaten. De oorzaak ligt in het onvermogen of de onwil van politieke partijen om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat hun kandidaten voor de belangrijkste politieke functies buitengewoon bekwaam en geschikt zijn. De regels in kwestie kennen ook een essentiële rol toe aan de burgers. Een vorm van directe democratie. Dit wordt uitgewerkt in Aanhangsel II A. Gewijzigd artikel II is bijgevoegd.

Wij staan volledig achter die bijlage II A, maar we hebben er een probleem mee. In de bijlage hieronder over de uitgebrachte stemmen over de onderwerpen van Herbert Tombeur, kunt u zien dat Fabrice Luijten, Lars Christensen en Christer Lundquist zich op verschillende manieren hebben uitgelaten over de kwaliteit van de afgevaardigden. Christer bracht dit ter sprake in een context waarin hij overtuigend bepleit dat de leeftijd voor verkiesbaarheid voor het Huis van Burgers niet op 25 maar op 18 jaar moet worden gesteld. Wij herhalen zijn betoog hier niet en verwijzen er kortheidshalve naar. In het gewijzigde artikel II volgen wij zijn standpunt en hebben wij de leeftijd derhalve op 18 jaar vastgesteld. Maar dat is in strijd met aanhangsel II A. Dat aanhangsel stelt hoge eisen aan de bekwaamheid en geschiktheid van de afgevaardigden. De vraag is of iemand van 18-24 jaar in staat is om die bekwaamheid en geschiktheid te verwerven volgens de procedure van aanhangsel II A. Daarom vragen wij Fabrice, Lars en Christer om samen te kijken hoe zij die kloof kunnen overbruggen. De bijlage II A is een integraal onderdeel van de grondwet, maar valt niet onder de regels voor het wijzigen van de grondwet.

Ad artikel IIIHet belang van dit artikel ligt in de toevoeging van een clausule over inclusiviteit, deliberatieve besluitvorming, en representativiteit in de zin van respect voor en bescherming van minderheidsstandpunten binnen de meerderheidsbesluitvorming. Ook zijn aanvullende bepalingen inzake directe democratie opgenomen. De kern van dit artikel wordt bepaald door de limitatieve en limitatieve opsomming van zeven gemeenschappelijke Europese belangen. Het gewijzigde artikel III is bijgevoegd.

De formele vereisten van constitutionele wetgeving brengen met zich mee dat in de grondwet niet over beleid wordt gesproken, maar het is duidelijk dat de gemeenschappelijke belangen door middel van beleid moeten worden verwezenlijkt. Om de relatie tussen gemeenschappelijke belangen en beleid een plaats te geven, hebben wij dus Aanhangsel III A. Zij regelt de procedures volgens welke een federatie daadwerkelijk een federatie is, namelijk door de verticale verdeling van de bevoegdheden tussen de lidstaten van de federatie en het federale orgaan zelf. Kortheidshalve verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting. Ook dit aanhangsel III A kent een zeer belangrijke rol voor de burgers en is dus opnieuw een vorm van directe democratie. 

Bij het bestuderen van de artikelen II en III ziet u teksten in vet zwart en in vet blauw. De zwarte zijn amendementen op II en III. De blauwe geven de uitslag van de stemming weer. Wij hebben de tekst van de aanhangsels niet vet gemaakt.

Welnu, het is duidelijk dat het bestuderen van dit materiaal en het voorstellen van verbeteringen enige tijd in beslag zal nemen. De kerstperiode zou hiervoor een geschikt moment kunnen zijn, vooral wanneer velen van ons gedwongen zijn thuis te blijven vanwege het Omicron-virus. 

Tot 31 december kunt u in het Discussieforum reageren met voorstellen voor verbeteringen van wat we nu aanbieden als voorlopig resultaat van de uitvoering van alle voorstellen. Over de voorstellen van Tombeur zal worden gestemd via de procedure in voortgangsverslag 14. 

Vervolgens zullen wij in de eerste week van januari 2022 de artikelen II en III aannemen. Op zaterdag 8 januari beginnen we met de wijziging van artikel IV.

Met vriendelijke groet, een heel gelukkig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar namens de Raad van Bestuur, 
Leo Klinkers, voorzitter

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands