9 januari

0 opmerkingen

Voortgangsverslag Conventie van de burgers 17

Door Leo Klinkers

9 januari 2022


Beste leden van de Groep 55+,

U zult hebben gemerkt dat het proces ter verbetering van onze Grondwet enige vertraging heeft opgelopen. Vanaf begin december zijn we bezig geweest met de verschillende voorstellen van de Burgerconventie om de artikelen II en III te verbeteren. Omdat sommige voorstellen beter elders in de Grondwet kunnen worden geplaatst, kon het bestuur zich bij de uitvoering van die (soms tegenstrijdige) voorstellen niet tot die artikelen II en III beperken en moest het sommige voorstellen ook in de artikelen V en VII plaatsen. Daartoe behoorden het voorstel om een Ombudsman in de Grondwet op te nemen en voorstellen om meer directe democratie in te bouwen dan reeds in de Grondwet was voorzien.

Intussen wachtte de Raad van Bestuur op het resultaat van een gezamenlijk overleg tussen drie leden van de Conventie - Fabrice Luyten, Lars N. Christensen, en Christer Lundquist - over artikel II. De Raad had hen gevraagd hun wijzigingsvoorstellen voor artikel II gezamenlijk te stroomlijnen. Het lijkt er nu op dat dit verzoek in de ongewenste post is beland of anderszins niet is gezien. Indien de drie genoemde leden alsnog bereid zijn aan dat verzoek te voldoen, verzoeken wij hen dit voortgangsverslag 17 als uitgangspunt te nemen. Dat wil zeggen, de voorlopig verbeterde versies van de artikelen II, III, V en VII (zie bijlagen) als uitgangspunt te nemen voor voorstellen tot verbetering. 

De voorstellen om meer directe democratie in de grondwet op te nemen dan nu al het geval is, houden de Raad al geruime tijd bezig. De grondwet kent vier vormen van democratie: 

  1. Representatieve democratie: het volk wordt vertegenwoordigd door gekozen afgevaardigden. Dit is de basis van de grondwet.
  2. Procesgestuurde democratie: Burgers die besluitvormingsprocessen leiden/sturen. In artikel II, afdeling 2, clausule 3, is dit de motor waarmee aan de eisen inzake bekwaamheid en geschiktheid voor politieke ambten moet worden voldaan via de impuls van transnationale politieke partijen die verantwoordelijk worden voor de juiste bekwaamheid en geschiktheid van hun kandidaten en die daartoe worden aangestuurd door panels van burgers. De burgers sturen ook het proces van de verticale scheiding der machten aan door middel waarvan de limitatieve lijst van gemeenschappelijke Europese belangen wordt samengesteld (artikel III, lid 2, clausule 3 en aanhangsel III A).
  3. Deliberatieve democratie: de Kamers van het Europees Congres organiseren bijeenkomsten met de burgers om met de wijsheid en deskundigheid van de burgers goede besluiten te nemen. Dit staat in artikel II, afdeling 2, clausule 4; in artikel III, afdeling 1, clausule 2 en afdeling 2, clausule 3; in artikel VII, afdeling 1, clausule 5.
  4. Directe democratie: Burgers hebben het recht van volksinitiatief en het recht zich uit te spreken in referenda. Deze staan nu in artikel VII, lid 1, clausules 1-11, overgenomen uit de Zwitserse grondwet.

Dit impliceert dat de Raad ervoor heeft gekozen om alle vier de vormen van democratie in onze grondwet op te nemen, omdat ze elk hun eigen functie hebben. Ook al hebben ze elk hun zwakke punten. Maar in hun combinatie is het aspect democratie van onze grondwet ijzersterk. In dit opzicht is het begrip democratie in het Verdrag van Lissabon een schandelijke en pathetische vergissing, waarover de geschiedenis zal oordelen.

Aangezien de diversiteit van de wijzigingen in de artikelen II en III de opneming van de artikelen V en VII noodzakelijk heeft gemaakt, omvat dit voortgangsverslag 17 derhalve vier bijlagen: Gewijzigde artikelen IIGewijzigde artikelen IIIGewijzigde artikelen VGewijzigde artikelen VII.

Wij beseffen dat dit veel leeswerk is, maar de artikelen II en III kunnen niet worden begrepen als men niet ook de artikelen V en VII leest. Uiteraard zullen de artikelen V en VII pas echt aan de orde komen als wij daaraan toe zijn. Voor nu gaat het vooral om uw voorstellen om de artikelen II en III verder te verbeteren. Het staat een ieder echter vrij verdere wijzigingen in de bijgevoegde artikelen V en VII aan te brengen. Het bestuur zal deze voorlopig doorvoeren totdat de artikelen zelf in een aangepast tijdsbestek zullen worden behandeld.

Om de artikelen leesbaar te maken is de verbeterde tekst van de artikelen II en III niet vet gedrukt en is alles wat geschrapt moest worden, geschrapt. In de artikelen V en VII is de vetgedrukte tekst gehandhaafd. In artikel II is aanhangsel II A geschrapt omdat de procedure ervan te veel zou vergen om als aanhangsel bij de grondwet te kunnen worden opgenomen. Het desbetreffende artikel II, afdeling 2, clausule 3 is voldoende.

De Raad ziet uit naar uw mogelijke amendementen in het discussieforum. Tot nader order zullen wij wachten met de behandeling van artikel IV totdat wij de artikelen II en III samen voldoende hebben afgerond. 

Namens het bestuur van FAEF,
Leo Klinkers
President

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands