1 september

0 opmerkingen

Door Leo Klinkers

1 september 2021


1 september 2021
Met dit verslag willen wij u op de hoogte brengen van de vorderingen bij de voorbereiding van de online-burgersconventie die wij op 2 oktober 2021 zullen lanceren. 

Wetenschappelijke beginselen
FAEF is geen politieke organisatie, maar een federatie die zich ten doel stelt om, samen met federalistische en pro-Europese organisaties, het streven naar een federaal Europa op basis van wetenschappelijke beginselen te bevorderen. Beginselen die zijn ontleend aan het constitutionele recht, de systeemtheorie en de politieke filosofie. FAEF concentreert zich op de wijze waarop een constitutioneel federaal Europa moet worden opgebouwd. Het innemen van politieke standpunten is de verantwoordelijkheid van de politici die later in dat federale 'huis' zullen plaatsnemen. 

Deelnemers: 55+
Wij organiseren de Conventie van de burgers naar het voorbeeld van de Conventie van Philadelphia van 1787. Toen werd de ondemocratische en ondoeltreffende samenwerking van dertien staten - voormalige koloniën van Engeland - op basis van een confederaal verdrag radicaal verworpen en ingeruild voor 's werelds eerste federale grondwet. Een grondwet van slechts zeven artikelen, voldoende voor een democratische federale staat en sterk genoeg om uit te groeien tot vijftig staten die gaandeweg de belangrijkste speler in de geopolitiek zijn geworden. Dit is de kern van onze Burgerconventie: afscheid nemen van de EU-verdragen, en eindelijk werken met een federale grondwet van, door en voor het volk, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en argumenten.

De 55 leden van de Conventie van Philadelphia kwamen fysiek bijeen in Philadelphia van mei tot september 1787. Wij doen dat online. De leden - en vooral hun belangrijkste sprekers - waren vertrouwd met de geschriften van politieke filosofen (allemaal Europeanen!) en haalden uit die bron de elementen waarmee zij een federale grondwet samenstelden. Ook wij kennen deze kostbare bronnen van Europese politieke filosofen en willen er recht aan doen na tweehonderd jaar constitutioneel geklungel van politici die nationaal gedreven belangen - gevat in verdragen - van een hogere orde achtten dan de zorg voor gemeenschappelijke Europese belangen, gebaseerd op een grondwet. 

De Conventie van Philadelphia met 55 leden is voor ons een symbool en metafoor voor het feit dat een fundamentele paradigmaverschuiving kan worden bereikt door een kleine groep mensen met kennis en passie. Maar wij willen de groep niet tot 55 beperken. Vanaf 1 september zullen wij ons initiatief bekend maken bij duizenden Europeanen en ook bij mensen buiten Europa. Het staat iedereen vrij zich als deelnemer aan de conventie aan te melden. Daarom spreken wij van 55+. Op die manier zal de Conventie deels bestaan uit mensen met kennis van elementen van federale staatsvorming en deels uit federalisten en andere enthousiaste burgers die willen meedenken en adviseren over mogelijke verbeteringen van voorgestelde ontwerp tien-artikelen federale grondwet. Tien artikelen, niet één meer. Dat is genoeg voor een democratische, volwaardige en doeltreffende federale Europese staat, als een van de federale lidstaten van een wereldfederatie onder de door wereldfederalisten ontworpen Grondwet van de Aarde.

Informatie aan de EU-instellingen
In de loop van september zullen wij de drie belangrijkste EU-instellingen op de hoogte brengen van ons besluit om de Conventie van de burgers op 2 oktober van start te laten gaan. Het gaat om leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Ieder van hen die aan onze Conventie wenst deel te nemen, is welkom, mits hij zich officieel heeft aangemeld en het ondertekende protocol heeft teruggezonden. Daarmee geven zij een duidelijk signaal dat ook zij de tijd rijp achten om afscheid te nemen van het werken met verdragen en de stap te zetten naar een federale grondwet.

Diversiteit
Voor de samenstelling van de 55+ Conventie geldt diversiteit van personen uit zoveel mogelijk landen van de EU, uit landen buiten de EU die lid willen worden van de EU, uit regio's in de EU die onafhankelijkheid nastreven en die een soevereine status willen realiseren als lid van een federale Europese staat. Ook de diversiteit van de wetenschappelijke aspecten van de vorming van een federale staat wordt onder de loep genomen. 

Tot dusver hebben wij nog geen wetenschappers of federalisten uit de volgende landen kunnen registreren: Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Estland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Polen, Slowakije en Slovenië.

Wij zouden het op prijs stellen indien u suggesties zou willen doen, zodat ook deelnemers uit deze landen zich voor de Conventie kunnen inschrijven. Gelieve namen, geloofsbrieven en e-mailadressen te verstrekken. U kunt mij bereiken op leo@faef.eu.  

Twee soorten leden
Wij maken onderscheid tussen twee soorten leden van de Conventie. Ten eerste een selecte groep van meer dan 55 leden, die zich zal buigen over eventuele amendementen op het ontwerp van de uit tien artikelen bestaande federale grondwet. Deze groep is de parallel met de Conventie van Philadelphia van 55 leden.

En verder een groep personen - van welke omvang dan ook - die zich zelfstandig hebben aangemeld als lid van de Conventie met als doel het bespreken van amendementen van de leden van de 55+ groep. De werkwijze zal binnenkort in een apart bericht worden toegelicht.

Discussie Forum
Voor discussies installeren we een discussieforum in de vorm van een Facebook-pagina. In dat forum kunnen leden die amendementen voorstellen met elkaar - en met degenen die niet tot de 55+ groep behoren - discussiëren. Op basis van deze discussie kunnen de indieners van de amendementen besluiten hun amendement aan te passen.

Ontwerp van federale grondwet
U kunt het huidige ontwerp al bekijken op https://www.faef.eu/en_gb/the-constitution-2/ . Het staat elk lid van de Conventie vrij om deze grondwet nu al te bestuderen. Maar om een beetje orde te houden, zullen we vanaf 2 oktober beginnen met het verbeteren ervan. 

Werkwijze
Tussen 2 oktober 2021 en eind mei 2022 zullen wij het ontwerp van onze federale grondwet in elf delen bespreken. Eerst de Preambule en dan de tien artikelen. Samen elf delen van elk drie weken. De eerste twee weken van elk deel zijn gewijd aan het sturen van aanbevelingen naar ons bestuur. In de derde week beslist het bestuur welke aanbeveling voor verbetering inderdaad een verbetering is. Het twaalfde deel is gewijd aan de beraadslaging over de vraag hoe de definitieve versie van de Preambule en de tien Artikelen ter bekrachtiging aan de volkeren van Europa kunnen worden voorgelegd. De Algemene Vergadering van de FAEF beslist over het algemene resultaat voordat we met de ratificatieprocedure beginnen.

Bekrachtiging en fondsen 
Nadat de Algemene Vergadering zich over het ontwerp heeft uitgesproken, begint het ratificatieproces. Wij willen alle kiesgerechtigde kiezers bereiken van de landen binnen de EU, en van de buurlanden die (nog) geen lid zijn van de EU. Daartoe hebben wij inkomsten nodig. Daarom vraag ik u of u bereid bent dit proces te steunen met donaties (zie www.faef.eu) of met advies hoe wij donororganisaties zouden kunnen benaderen om dit proces van democratisering van Europa met een goede financiële basis te realiseren.  

Artikel 20 Verdrag van Lissabon
Een belangrijk aspect van het ratificatieproces is de wijze waarop wij de werkmethoden van de Conventie van Philadelphia toepassen. Die Conventie was door het Confederatiecongres in het leven geroepen met de opdracht het Confederatieverdrag te verbeteren. De Conventie negeerde dat mandaat, gooide het verdrag in de prullenbak en creëerde op eigen gezag een grondwet van, door en voor de burgers van de dertien staten. Niet alleen negeerden zij hun mandaat. Zij namen ook de vrijheid om hun federale grondwet niet eerst ter goedkeuring voor te leggen aan het confederale congres, maar onmiddellijk ter ratificatie aan te bieden aan de burgers van de dertien staten. In een proces van enkele maanden ratificeerden die burgers deze grondwet. De Conventie had zelfs besloten dat als negen van de dertien staten de grondwet zouden ratificeren, de Verenigde Staten van Amerika een feit zouden zijn. Maar dat was niet nodig. Alle dertien staten namen deel in de periode 1787-1788. Alleen Rhode Island nam meer tijd en ratificeerde op 29 mei 1790 .

Het is nu of nooit. De burgers moeten zelf het initiatief nemen om Europa samen te voegen met de reeds bestaande 27 federale staten die reeds 42+% van de wereldbevolking herbergen. We gaan zelfs zo ver om te zeggen, net als de Conventie van Philadelphia, dat als de bevolking van negen EU-lidstaten de grondwet ratificeert, de Verenigde Staten van Europa een feit zullen zijn. We baseren dat op artikel 20 van het Verdrag van Lissabon van de EU. 

Video-oproep op 2 oktober 2021
Op 2 oktober zal ik namens het bestuur van de FAEF het startsein voor de Conventie geven via een video. Op die dag zult u de URL ontvangen waarop u kunt klikken om die video te bekijken. 

Met vriendelijke groeten,

Dr. Leo Klinkers
Voorzitter van de Federale Alliantie van Europese Federalisten

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands