Door de oprichting van een Europese Federatie beoogt de FAEF vrijheid, orde, veiligheid, solidariteit, geluk, rechtvaardigheid, verdediging tegen vijanden, bescherming van het milieu, alsmede aanvaarding en verdraagzaamheid van de verscheidenheid van culturen, geloofsovertuigingen, levenswijzen en talen van allen die leven en zullen leven op het grondgebied dat onder de jurisdictie van de Federatie valt. 

Dit is onze "Grondwet

Het huidige intergouvernementele administratieve systeem van de EU heeft het einde van zijn politieke levenscyclus bereikt. Een federaal Europa zal sterker zijn.


Preambule

  • Europa, 2018. Na tientallen jaren van vertrouwen in het eenwordingsproces van de Europese landen en het onbetwistbare succes van 70 jaar vrede en welvaart in de meeste van onze landen, heeft de conjunctuur van een diepe en langdurige economische crisis en politieke stagnatie bij de Europese gedesillusioneerde volkeren de ruimte geschapen voor thij brengt - opnieuw - nationalisme en populisme ter sprake.
  • Voor het eerst sinds tientallen jaren is het voortbestaan van de Europese Unie en haar verworvenheden onzeker geworden en wordt de hoop op een meer verenigd en sterk Europa in de toekomst bedreigd op zijn werkelijke basis.
  • Voor het eerst sinds tientallen jaren is het voortbestaan van de Europese Unie en haar verworvenheden onzeker geworden en wordt de hoop op een meer verenigd en sterk Europa in de toekomst bedreigd op zijn werkelijke basis.
  • Er werden enkele zwakke pogingen gedaan om de EU te verbeteren (Europese Conventie in 2004, Verdrag van Lissabon in 2009), maar geen enkele poging om het echte probleem op te lossen dat de oprichting van een echt federaal Europa onmogelijk maakte: het intergouvernementele systeem dat niets anders is dan een voortdurende opeenstapeling van tegenstrijdige nationale belangen.
  • Wij erkennen dat de enige manier om deze situatie te boven te komen is om een significante verandering, een "kwantumsprong", op gang te brengen, waarbij alle federalistische bewegingen en organisaties en alle burgers die voorstander zijn van een democratischer, verantwoordelijker en meer verenigd Europa worden betrokken, om een federale grondwet voor Europa te lanceren, waarbij de huidige verdragen en het intergouvernementele systeem worden overwonnen en de Verenigde Staten van Europa worden opgericht.
  • In 1787 werden de 13 Noord-Amerikaanse koloniën, die slechts enkele jaren eerder onafhankelijk waren geworden van het Verenigd Koninkrijk, na vele pogingen om een werkbare confederatie te vormen, uiteindelijk geconfronteerd met een diepe crisis (vergelijkbaar met die waarmee de huidige EU wordt geconfronteerd). In een poging de ineenstorting te voorkomen, werd in Philadelphia een Conventie bijeengeroepen, en de vertegenwoordigers van de 13 staten, die het mandaat hadden om de vorige verdragen te hervormen, besloten de mandaten van hun respectieve regeringen te negeren door een "kwantumsprong" uit te lokken en het ontwerp van een federale grondwet te schrijven. In september 1787 werd deze grondwet voorgelegd aan het Amerikaanse volk met de bedoeling de Confederatie om te vormen tot een federale staat op basis van een grondwet. De burgers ratificeerden de grondwet en zo ontstonden de Verenigde Staten van Amerika, de meest succesvolle federatie in de wereldgeschiedenis. Deze historische sleutelepisode van "constructieve ongehoorzaamheid" die een radicale verandering van discontinuïteit ("quantum leap") teweegbracht die tot de oprichting van de VS leidde, moet de actiestrategie van FAEF en het verhaal aan de EU-burgers inspireren door ze aan te passen aan de huidige "historische omstandigheden": het bestaan van de EU en de instellingen, de komende verkiezingen voor het EP, de diversiteit van de culturen van de 27 EU-landen, de mogelijkheden die de huidige technologieën bieden, enz.

1 - Het doel van FAEF

FAEF beoogt "de federalisten te federeren" als een volledig nieuwe aanpak die bijdraagt tot het uiteindelijke doel: de totstandbrenging van een federaal Europa van onderaf, op basis van een federale grondwet. Dit is geen gemakkelijke taak, aangezien alle pogingen om een federaal Europa tot stand te brengen in het verleden zijn mislukt. Bovendien is er weinig applaus voor het idee van een U.S.E. (Verenigde Staten van Europa), noch vanuit maatschappelijk oogpunt, noch vanuit het oogpunt van het politieke establishment. Onze eerste taak is: "federeer de federalisten. Als de zeer vele afzonderlijke, gedecentraliseerde unitaire federalistische bewegingen in Europa niet in staat zijn, noch bereid zijn hun organisatiedichtheid op te voeren, zullen zij nooit in staat zijn een federaal Europa tot stand te brengen.

2 - Oprichting van FAEF

We staan dus voor de taak een enorme doorbraak te forceren. Een doorbraak die alleen kan slagen als we een enorm aantal Europeanen bewuste burgers en activisten kunnen organiseren. Daarvoor is een sneeuwbaleffect nodig, dat zoals altijd begint met een kleine sneeuwbal. Door op 12 mei 2018 in en rond Milaan een netwerk van 13 - totaal verschillende - federalistische bewegingen te creëren, hebben we die kleine sneeuwbal al gemaakt. De uitdaging is nu om deze sneeuwbal van de berg te laten rollen, door er zoveel mogelijk lokale/regionale groepen federalistische bewegingen aan vast te plakken - in alle Europese landen - om de sneeuwbal steeds groter te maken op de agenda van Europese federalisering. We zullen onze krachten moeten bundelen, minstens één niveau hoger dan het huidige niveau van de honderden afzonderlijke, gedecentraliseerde unitaire federalistische bewegingen in het hele stedennetwerk Europa. Het ligt voor de hand dat een organisatie die streeft naar federalisering van Europa de krachten bundelt met de verschillende federale bewegingen en een federale organisatie wordt. 

De volgende stap is de oprichting van de FAEF als vereniging in Milaan. 

3 - Wat is een federale organisatie?

Een federale organisatie is een organisatie die voorziet in een verticale verdeling van bevoegdheden tussen een federaal orgaan en de deelnemende organisaties/bewegingen. Op federaal niveau worden de gemeenschappelijke/gedeelde belangen van de deelnemende organisaties vertegenwoordigd (gedeelde soevereiniteit). De individuele belangen van de deelnemende organisaties worden door henzelf vertegenwoordigd (individuele soevereiniteit) en de federatie heeft daar dus geen bemoeienis mee. Het gemeenschappelijk belang is het creëren van een federaal Europa op basis van een "bottom-up" federale grondwet. 

4 - Kritische succesfactoren

We hebben al gezegd dat we een groot aantal Europese burgers en activisten - via bewegingen en verenigingen - moeten organiseren om succes te hebben. De organisaties spelen hierbij een cruciale rol. Zij moeten de boodschap uitdragen, alle communicatiemiddelen mobiliseren en de burgers voor het idee van federalisering winnen.

De tweede kritische succesfactor houdt hiermee rechtstreeks verband: de boodschap overbrengen. Onze ervaring is dat er een gebrek aan kennis is over federalisme en dat dit daarom niet wordt gezien als een oplossing voor de kwakkelende Europese Unie van vandaag. Zelfs veel overtuigde federalisten hebben onvoldoende basiskennis over de essentie van het federalisme. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Het is de taak van de vele duizenden individuele federalistische leden van de federalistische bewegingen binnen de FAEF, om de basisprincipes van het federalisme te leren en vervolgens de Europese bevolking te informeren en te onderwijzen over deze essentie van het Europese federalisme. 

Deze website biedt veel informatie over de federalisering van Europa. Deze informatie is gratis beschikbaar, met uitzondering van de speciale Cursus Federalisering van EuropaMeer informatie.

Een andere taak van de FAEF is met één stem te lobbyen in de "politieke wereld": het politieke systeem - op nationaal niveau van de EU-lidstaten en op het niveau van de EU zelf - betrekken bij de goedkeuring van de grondwet voor de Verenigde Staten van Europa.

nl_NLNederlands