16 april

0 opmerkingen

Voortgangsverslag Conventie van de burgers 27

Door Leo Klinkers

16 april 2022


Geachte leden van de Conventie van burgers, ik wil u graag informeren over de volgende onderwerpen:

1. De naam van de Federatie.
2. De plaats van de Grondwet op de website.
3. De diepgaande studies.
4. Het verzoekschrift.
5. Het Boek.
6. De Bijlagen.

Ref 1: de naam van de Federatie. 

Via voortgangsverslag 26 was de burgerconventie uitgenodigd om te stemmen over de naam van de federatie, met de mededeling dat de stemming alleen geldig zou zijn als ten minste 36 van de 70 leden een stem zouden uitbrengen. Wij ontvingen slechts 12 stemmen. Daarmee werd de stemming ongeldig verklaard en werd het bestuur belast met de taak een naam te bedenken. We kozen de naam "De Federale Staten van Europagemotiveerd als volgt.

Wij hebben deze naam gekozen in het licht van de crisis die als een veelkoppige draak niet alleen de Europese Unie teistert, maar zich vertakt in een keten van crises over de hele wereld waartegen de op verdragen gebaseerde Europese Unie en de op verdragen gebaseerde Verenigde Naties niet opgewassen zijn. Dit is hoe wij ons die wereldwijde crisis voorstellen:

Terwijl
- we worden geconfronteerd met een wereldwijde klimaatcrisis die ons dwingt te stoppen met het gebruik van fossiele grondstoffen, met als gevolg een onvermijdelijke energiecrisis met de noodzaak van ongekende maatregelen ter bescherming van de gemeenschappelijke belangen en met ongekende negatieve financiële en economische gevolgen, terwijl de banken-/economische crisis van 2008 nog steeds niet in alle lidstaten van de EU is overwonnen;
- de bestrijding van de wereldwijde Covid-pandemie toont de zwakte aan van op verdragen gebaseerde overheids- en gezondheidsinstellingen, waarvan de kosten een inflatoir effect hebben op de Europese en de wereldeconomie;
- de oorlog in Oekraïne, naast de gruwelijke slachtpartijen, aantoont dat een autocraat, gediend door een uiterst gebrekkige federale grondwet, oorlogsmisdaden kan begaan en niet zal ophouden de landen in het oosten van de Europese Unie te bedreigen, wetende dat de rest van de wereld zich geen wereldoorlog kan veroorloven en dat de VN hem niet zullen uitwijzen op grond van het VN-handvest, omdat hij het vetorecht heeft;
- de wereldwijde sancties tegen Rusland zullen onvermijdelijk negatieve financiële en economische tegeneffecten hebben, die de reeds bestaande financiële en economische verzwakking nog zullen versterken, waardoor het vertrouwen van de burgers in de regeringen zal afnemen en de nationale regeringen steeds meer onder druk komen te staan van anti-regeringsgroepen;
- de EU wordt intern steeds zwakker door conflicten (a) tussen groepen lidstaten (noord versus zuid, oost versus west) over migratie en financiering, (b) tussen afzonderlijke lidstaten (Hongarije, Polen en Slovenië) en het EU-centrum over democratie en de rechtsstaat, (c) tussen constitutionele hoven (Duitsland, Hongarije en Polen) versus het Europees Hof van Justitie over "wie is de baas?";
- de identiteitscrisis van de EU wordt nog verergerd door het feit dat zij minder dan ooit een autonome geopolitieke partner is en zich moet schikken naar de wensen van Amerika en de NAVO;
- niet alleen de EU, maar vele delen van de wereld worden geconfronteerd met crises zoals het opkomend neofascisme en de autocratie, het verval van democratische instellingen, het wereldwijde vluchtelingen- en migratieprobleem, armoede en hongersnood, de crisis in het Midden-Oosten, de onderdrukking door China van Tibet en de Oeigoeren en de dreiging van China jegens Taiwan, de crises in Sudan en Jemen, de onderdrukking van volkeren zoals de Rohingya, de Koerden, de Molukken en andere volkeren zonder eigen staat, die niet vertegenwoordigd zijn in de Verenigde Naties;
- dit alles onder een stortvloed van samenzweringstheorieën, nepnieuws, desinformatie en wereldwijde hacks van IT-systemen;
- totaal, wereldbedreigingen die de Verenigde Naties in 1945 in het leven riepen om te voorkomen, een instelling die straffeloos haar eigen regels overtreedt, haar eigen regels niet toepast op schendingen door staten en daardoor geen standpunt kan innemen tegen de schending van de mensenrechten door hoofdrolspelers in de Veiligheidsraad en om die reden ook een identiteitscrisis doormaakt,

Moet het duidelijk zijn
- dat de geïsoleerde crises zich aaneenrijgen tot een keten met de naam "mondiale systeemcrisis", een crisis van de instellingen en de werking van het wereldsysteem;
- dat we te maken hebben met een effect dat zich uit in een onstuitbare versnelling, verbreding en samensmelting van afzonderlijke crises tot één wereldwijde crisis;
- dat wij ons als Europa midden in een allesomvattende, wereldwijde crisis van waarden bevinden, een crisis die leidt tot een totale herwaardering van wat het leven waardevol maakt en wat wij moeten doen om het waardevol te maken;
- dat geen enkele op verdragen gebaseerde regeringsvorm bestand is tegen deze omwenteling, zoals blijkt uit de onmacht van de EU en de VN;
- dat het een verwijtbare en onvergeeflijke fout zou zijn indien de Europese Unie zich in haar visie op de toekomst van Europa zou beperken tot het aanpassen en bestendigen van haar verdragsgrondslag;
- dat alleen een democratische federale regeringsvorm - gesteund door een federale grondwet van het volk en niet door uitvoerende verdragen - het hoofd kan bieden aan de Europese crises en de systeemcrises in de wereld;
- dat de Federale Alliantie van Europese Federalisten (FAEF) deze ontwikkelingen heeft voorzien en zich heeft ingespannen om op dit historische moment van een wereldcrisis te reageren met een even historisch moment van een democratische federale grondwet, ontworpen door de Burgerconventie van de FAEF; een voorbeeld van burgerparticipatie die verder gaat dan het ventileren van ijdele meningen en wensen, en die concrete, weloverwogen kennis en inzichten vertaalt in een wettelijk kader dat in de afgelopen tweehonderd jaar nog niet eerder tot stand is gekomen.
- dat dit een naam verdient die recht doet aan de ongekende vastberadenheid en energie die nodig zijn om de Europese crises binnen de wereldwijde crisis aan te pakken;
- een naam die respect afdwingt in het licht van de constitutionele en institutionele vernieuwingen die in de federale grondwet van de FAEF worden geformuleerd op het gebied van democratische verantwoording, vertegenwoordiging van volk en staten, participatie van de burgers en doeltreffende besluitvorming. 
- een naam die vertrouwen wekt dat deze Federatie - gebaseerd op een democratische federale grondwet - het enige juiste antwoord is op het grote complex van crises die Europa en de wereld teisteren: De Federale Staten van Europa.

Ref 2: De plaats van de Grondwet op de website

In het midden van de Homepage op de website www.faef.eu ziet u het icoon Federale Grondwet. Als u daarop klikt, komt u op een pagina met drie onderwerpen. Het eerste gaat over de Grondwet. Het tweede gaat over de diepgaande studies en het derde onderwerp over de aspecten van het CC. Wij laten deze aspecten op de site staan omdat onderzoekers van ons proces moeten kunnen zien hoe de werkzaamheden van het CC tussen oktober 2021 en april 2022 zijn verlopen. Als u op de federale grondwet klikt, ziet u twee dingen: 
(a) U kunt naar beneden scrollen en de tekst van de Grondwet lezen. Dus alleen de tekst van de Preambule en de tien Artikelen. Met een taalhulpmiddel (in aanbouw) kan die tekst vertaald worden. In de derde alinea staat een link naar de leden van de Burgerconventie, zodat de lezer kan zien wie aan dit proces heeft deelgenomen.
(b) Aan het eind van de twee regels bovenaan staat dat de volledige versie van de Grondwet kan worden gedownload, dus inclusief de memorie van toelichting. Dat is voor degenen die de artikelen in de context van hun memorie van toelichting willen bestuderen. Dat volledige document ligt echter buiten het bereik van het taalinstrument.

Ref. 3: De diepgaande studies

Het volume van de diepgaande studies groeit gestaag, maar is momenteel nog in opbouw. Het blijkt een zeer welkome aanvulling te zijn op het werk van de leden van de burgerconventie. Wij hopen deze bundel eind april voltooid te hebben en dan op de website te plaatsen.

Ref. 4: Het verzoekschrift

Zoals reeds vermeld in voortgangsverslag 26 zullen wij een petitie verspreiden om - in heel Europa - de aandacht te vestigen op ons werk. De opdracht is een goed onderbouwde oproep te doen om onze federale grondwet te steunen, op een petitieplatform dat functioneel genoeg is om in heel Europa effect te sorteren. Wij streven ernaar de petitie vóór eind april te kunnen verzenden. Maar vooraleer de petitie te verspreiden, willen we de tekst eerst bespreken met het CC tijdens een Zoom-vergadering op Zaterdag 23 april om 14.30 uur

Er zijn twee verschillende ontwerpen. Zie de bijlagen 1 en 2 hieronder.

Leden van de CC die deze Zoom-bijeenkomst niet kunnen bijwonen, kunnen hun opmerkingen over de twee ontwerpteksten toezenden aan administration@faef.eu. Hier is de link naar de Zoom bijeenkomst 23 april 14.30: 

Onderwerp: Bijeenkomst burgerconventie

Tijd: 23 apr, 2022 02:30 PM Amsterdam

Deelnemen aan Zoom-vergadering

XXXXX

Ref. 5: Het Boek

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om ons werk via een internationale uitgeverij uit te geven. Dat omvat: de grondwet + de memorie van toelichting + de diepgaande studies. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.

Ref. 6: De bijlagen

Ontwerptekst van het verzoekschrift 1:

Wij, Burgers van Europa, 

Overwegen

- dat we wereldwijd in turbulente tijden leven, die van crisis naar crisis gaan, 
- dat wij in Europa relatief machteloos staan om deze crises te bestrijden of de gevolgen ervan te verzachten,
- dat aan de lijst van crises van klimaat, pandemie, vluchtelingenstromen, energietekorten en economie de oorlog in Oekraïne moet worden toegevoegd,
- dat deze oorlog veel levens kost en tot vernietiging leidt, op de rand van een nieuwe wereldoorlog,
- dat deze oorlog ons er opnieuw aan herinnert dat de veiligheid van de burgers van Europa een gemeenschappelijk buitenlands en defensiebeleid vereist, alsmede de uitvoering daarvan,
- dat voor dergelijke politieke besluiten een democratisch bestuursstelsel nodig is om de gemeenschappelijke Europese belangen te vrijwaren,
- dat er op dit moment niet zoiets bestaat, 
vanwege het gebrek aan gezaghebbend leiderschap (wie is de baas in Europa?),
vanwege de marginale positie van het Europees Parlement (wie vertegenwoordigt het volk?),
vanwege de interne conflicten tussen landen binnen de Europese Unie (wat zijn de gemeenschappelijke waarden?),
- dat het bestuurssysteem van de EU wordt gekenmerkt door ondemocratische verdragen waarin elk land zijn eigen belangen behartigt, 
- dat dit de geopolitieke rol van Europa op het wereldtoneel beschamend maakt,
- dat dit leidt tot een identiteitscrisis van de EU, die ruimte gaat geven aan antidemocratische krachten,

Begrijpen van
- dat een fundamentele verandering van het Europese bestuurssysteem noodzakelijk is,
- dat dit systeem gebaseerd moet zijn op democratische grondwettelijke gronden, waarbij de eigen culturele identiteit van de verschillende volkeren gewaarborgd moet zijn,
- dat de enige oplossing voor dit probleem een federaal systeem is, gebaseerd op een Europese grondwet,

Verder nota nemend van
- dat de Federale Alliantie van Europese Federalisten een ontwerp voor een federale grondwet voor Europa heeft opgesteld door middel van een Conventie van de burgers in de periode oktober 2021 - april 2022 (www.faef.eu), 
- dat er nu een ratificatieproces moet worden georganiseerd waarbij de burgers in Europa hun mening over deze Grondwet kunnen geven,

Verzoek

De Voorzitter van het Europees Parlement - als eerste burger van de lidstaten van de EU - om dit ratificatieproces te vergemakkelijken met alle middelen die nodig zijn om De Federale Staten van Europa.

**

Ontwerp-tekst van het verzoekschrift 2:

Wij willen een democratische Europese federale grondwet

Steun ons om de zwakke Europese Unie in te ruilen voor een sterk federaal Europa, gebaseerd op een democratische grondwet in plaats van conflictueuze verdragen. 

Een grondwet die de Europese belangen, zoals gemeenschappelijke defensie, economie, gezondheidszorg en milieubescherming, effectief behartigt. 

Een Grondwet die meer capaciteit biedt om wereldwijde crises aan te pakken, zoals de financiële crisis van 2008, de Covid-pandemie, de klimaatverandering en de oorlog in het oosten van Europa. 

Een grondwet die interne crises voorkomt, zoals de conflicten over de rechtsstaat en de democratie die we nu in de EU meemaken.  

Een grondwet die de soevereiniteit en culturele identiteit van de lidstaten en de regio's eerbiedigt.

Een grondwet die van Europa een serieuze, betrouwbare geopolitieke speler maakt, met een gemeenschappelijk buitenlands beleid.

Een Grondwet die vrede, veiligheid en welvaart waarborgt en beantwoordt aan de legitieme verwachtingen en eisen van de Europese burgers.

Door deze petitie te ondertekenen, zult u de Grondwet van de Europese federatie ontvangen, die is opgesteld door de Burgerconventie van de Federale Alliantie van Europese Federalisten. 

Een grondwet van, door en voor de burgers van Europa, die wij ter bekrachtiging aan de Europese burgers willen voorleggen.

Word een trotse medeoprichter van "Federale Staten van Europa" en onderteken de petitie.

**

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten in de Zoom meeting van zaterdag 23/4

Namens de Raad van Bestuur
Leo Klinkers
President

{"email": "E-mailadres ongeldig", "url": "Website adres ongeldig", "required": "Verplicht veld ontbreekt"}
nl_NLNederlands